| News overview


Get in the club!

Club Card Travel FREE

 

Вземи своята Travel FREE Club Card от наш магазин  и се възползвай от специални отстъпки и ексклузивни оферти. Влез в клуб Travel FREE  още днес!

 

Запознай се с общите условия за членство в клуба по-долу или в най-близкия магазин  Travel FREE!


 

Get your Travel FREE Club Card from one of our stores and enjoy special discounts and exclusive offers. Join the Travel FREE club today!

 

Get acquainted with the general terms & conditions here or in the nearest Travel FREE store!

 


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА

КЛУБНИ КАРТИ TRAVEL FREE

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите общи условия („Общи условия“) уреждат правилата за получаване и ползване на клубна карта Travel Free („Клубната карта Travel Free“ или „Картата“). Издател и собственик на Картата е „Гебр. Хайнеман България“ ООД, ЕИК 131022298, с адрес на управление в гр. София 1504, ул. „Шипка“ № 36, ет.3 („Гебр. Хайнеман България“).

1.2. Картата дава право на Картодържателя да ползва отстъпки от продажната цена при покупка на стоки в търговски обекти на Гебр. Хайнеман България, да участва в различни по вид маркетингови активности или инициативи на Гебр. Хайнеман България, организирани за членовете на клуба в магазини Travel Free на територията на Република България. Отстъпките не се прилагат за артикули в самостоятелна промоция, тютюневите изделия и винетните стикери.

1.3. Всякакъв вид информация във връзка с клубните карти Travel Free, тяхната валидност, условията за ползване и актуалните предложения  може да се получи на телефон +359 884550610 , както и в обектите Travel Free на Гебр. Хайнеман България.

1.4. Гебр. Хайнеман България си запазва правото по своя преценка да променя настоящите Общи Условия и да блокира издадените клубни карти Travel Free по всяко време, като уведоми за това Картодържателя.

2. ЗАЯВЯВАНЕ НА КАРТА

2.1. Участник в програмата може да бъде всяко физическо лице, с навършени 18 години към датата на издаване на клубната карта или юридическо лице със стопанска или нестопанска цел, вписано в Търговския регистър на Република България или в съответен регистър в Европейския съюз.

2.2. Данните, попълнени в заявлението за издаване на Travel Free карта, следва да бъдат актуални, верни и точни. „Гебр. Хайнеман България“ не носи отговорност, ако поради предоставени неверни данни, лице не може да бъде регистрирано в клуба и не може да се възползва от предлаганите предимства.

2.3. Гебр. Хайнеман България не носи отговорност за евентуално възникнали вреди, които могат да претърпят Картодържателите на картата, в случай на технически проблеми или непреодолима сила, която възпрепятства работата на компютърните системи и др. подобни.

3. КАРТА

3.1. Клубната карта Travel Free представлява пластика (физическа карта), която се предоставя безплатно на физически и юридически лица след направена покупка в магазини Travel Free на територията на Република България на стойност равна или по-голяма от 150 (сто и петдесет) лв. с ДДС.

3.2. Картата се активира автоматично при първото сканиране на каса, в който и да е търговски обект на Гебр. Хайнеман България. От момента на активиране на картата, Картодържателят може да се възползва от предимствата, които тя дава.

3.3. Членовете на клуб Travel Free получават Картата си лично от служител на съответния търговски обект Travel Free срещу попълнено и подписано заявление с данни на Картополучателя.

3.4. Всеки член може да регистрира само една Клубна карта Travel Free. Физическо или юридическо лице със същите данни (име, фамилия, населено място, дата на раждане, телефон, имейл), за което вече има съществуващ държател на карта, не може да регистрира нова Клубна карта Travel Free.

3.5. Клубните карти Travel Free са поименни и не могат да бъдат преотстъпвани за ползване от други лица. Те имат уникален номер, който фигурира в базата данни за всички извършени с картата транзакции и който съответства на името и данните на лицето, регистрирало се като Картодържател. Отговорност за правомерната употреба на Картата носи лицето, регистрирало се като Картодържател. В случай на неправомерно използване на Картата от трето лице Гебр. Хайнеман България има право да анулира клубната карта, в който случай съответният клубен член губи правата си по нея.

3.6. Клубната карта Travel Free не е банкова карта или средство за разплащане.

3.7. Гебр. Хайнеман България не носи отговорност за претърпени от Картодържателя загуби, вреди и/или пропуснати ползи от издаването на клубната карта, и/или от загубването/открадването/повреждането й.

4. ЧЛЕНСТВО

4.1. Членовете на клуб Travel Free имат възможност да участват в допълнителни промоции и маркетингови кампании, когато такива са обявени от Гебр. Хайнеман България, ако отговарят на предвидените условия за участие в тях.

4.2. Членството в клуб Travel Free е доброволно и безплатно.

4.3. Картодържателят на клубна карта Travel Free може по всяко време с писмено заявление, изпратено по пощата на адреса на Гебр. Хайнеман България или чрез  изпращане на и-мейл на електронната поща на travelfree@trd-bg.com да посочи, че желае да напусне клуб Travel Free и да се откаже от ползването на Картата и от всички предимства, които произтичат от нея.

4.4. При съмнение на служител на Гебр. Хайнеман България относно правото да се ползва Клубната карта Travel Free, държателят на картата може да бъде помолен да представи лична карта или друг документ за самоличност, за да докаже самоличността си.

4.5. При плащане на стоката в брой, с дебитна или кредитна карта е необходимо да се представи на касата Клубна карта Travel Free. По-късното въвеждане на покупката не е възможно, както и не е възможно клубният член да се възползва от отстъпката или от други предимства в по-късен момент от този на покупката.

4.6. Клубният член може да сигнализира за загуба или кражба на Карта по пощата, директно на адреса на издателя Гебр. Хайнеман България, с обаждане на телефон  +359 884550610 , на електронен адрес travelfree@trd-bg.com или в търговските обекти Travel Free.

4.7. В случаите на изгубена, открадната или повредена карта, Гебр. Хайнеман България като издател блокира същата.

4.8. В случай на блокирана карта, Гебр. Хайнеман България издава безплатно нова карта на Картодържателя, ако той изрично е поискал това, срещу представяне на документ за самоличност.

5. ПРОФИЛ НА КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ

5.1. Всеки Картодържател има създаден профил в базата данни на Гебр. Хайнеман България, в който се съхраняват предоставените от участника лични данни.

5.2. В случай че Картодържателят е променил личните си данни, които е посочил в заявлението, е длъжен да уведоми Гебр. Хайнеман България за промяната на данните в срок до 30 (тридесет) дни от датата на възникналата промяна на място в търговските обекти Travel Free, по пощата в седалището на „Гебр. Хайнеман България“ ООД, на електронен адрес: travelfree@trd-bg.com.

5.3. Всеки член на клуб Travel Free чрез попълването на заявлението дава доброволното си съгласие издателят  Гебр. Хайнеман България да провери всички данни, посочени в заявлението за членство и да ги обработи по електронен път при активирането на Картата. Заявителят за издаване на Карта носи отговорност за верността, достоверността и точността на всички приложени данни върху заявленията, свързани с ползването на Клубна карта Travel Free.

5.4. За целите предвидени в настоящите Общи условия и съгласно действащото законодателство, личните данни на физическите лица – членове в клуба Travel Free, предоставени на Гебр. Хайнеман България,  могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на „Гебр. Хайнеман България“.

6. ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. Гебр. Хайнеман България е Администратор на лични данни, съгласно действащия Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

6.2. Издателят на картите „Гебр. Хайнеман България“ ООД се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни на Република България, който е в сила. С попълване на заявлението за издаване на Карта, заявителят дава изричното си съгласие „Гебр. Хайнеман България“ ООД да обработва и съхранява личните му данни.

6.3. Личните данни, които събира, обработва и съхранява „Гебр. Хайнеман България“ ООД са: име и фамилия, месторождение, телефон, електронна поща, подпис, потребителско поведение при използването на картата.

6.4. Личните данни се събират от Гебр. Хайнеман България с цел:

(1). предоставяне на актуални промоции;

(2). организиране на игри с награди;

(3). изпращане на покани за участие в анкети на клиенти;

(4). проучване на пазара;

(5). получаване на неперсонализирана реклама.

6.5. Събираните от Гебр. Хайнеман България лични данни ще се съхраняват за срок от 2 години.

6.6. Гебр. Хайнеман България се задължава да не разкрива лична информация за Картодържателя и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

  1. е получил изричното съгласие на Картодържателя при регистрацията или в по-късен момент;
  2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  3. информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Гебр. Хайнеман България за дейности, свързани с: обработването, ползването и оперирането на съответните Карти;
  4. други, посочени в закона случаи.

6.7. Информацията по предходния член може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други незабранени от закона цели.

6.8 Сигурност на данните

Гебр. Хайнеман България приема вътрешни правила за защита на данните.

6.9. Права на Картодържателя:

(1) Картодържателят е субект на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2). Съгласно член 15 от GDPR,  Картодържателят може да поиска информация от Гебр. Хайнеман България за личните си данни, които се обработвани от Гебр. Хайнеман България. По-конкретно, Картодържателят може да получи информация за целите на обработване, категориите лични данни, категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, планирания период на съхранение, съществуването на правото за коригиране, изтриване, ограничаване на обработването или възражение, правото на подаване на оплакване до надзорен орган, информация за произхода на данните, за прехвърлянето на данните в трети държави или международни организации и съществуването на автоматично вземане на решения, включително профилиране и където е приложимо, съдържателна информация за използваната логика.

(3). Съгласно член 16 от GDPR, Картодържателят може да изиска незабавно коригиране на неточните данни или допълнително попълване на неговите лични данни, съхранени от Гебр. Хайнеман България.

(4). Съгласно член 17 от GDPR, Картодържателят може да изиска изтриване на личните му данни, съхранени от Гебр. Хайнеман България, при условие че обработването не е необходимо за упражняване на правото на членство, ако Картодържателят оттегли съгласие или възрази срещу обработването и няма законни основания за обработването им, както и ако данните са били обработвани незаконосъобразно, освен ако обработването на данните е необходимо по причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защитаване на законови искове.

(5). Съгласно член 18 от GDPR, Картодържателят може да изиска ограничаването на обработването на личните му данни, ако оспорва точността на данните, ако обработването е незаконно, ако администраторът не се нуждае от данните или отказва да бъдат изтрити, тъй като е необходимо да се установят, упражнят или защитят законови искове. Също така, съгласно член 18 от GDPR, Картодържателят има право на възражение относно обработването, в съответствие с член 21 от GDPR.

(6). Съгласно член 20 от GDPR, Картодържателят може да изиска личните данни, които е предоставил, да бъдат получени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или може да изиска да бъдат прехвърлени на друг администратор.

(7). Съгласно член 7, параграф 3 от GDPR, Картодържателят може да оттегли съгласието си по всяко време. Вследствие на това, Гебр. Хайнеман България няма да има право да продължи да обработва данните въз основа на оттегленото съгласие в бъдеще.

(8). Съгласно член 77 от GDPR, Картодържателят има право да подаде оплакване до надзорен орган, като се свърже с Комисията за защита на личните данни, на адрес: КЗЛД, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, ел. поща: kzld@cpdp.bg.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА

7.1. Клубна карта Travel Free предоставя на държателите си различни краткосрочни предимства, които са индивидуално съобразени към личните данни от заявлението за членство и/или към данните за покупките на всеки държател на Карта поотделно.

7.2. Индивидуално съобразените оферти се изпращат на държателите на Клубна карта Travel Free по телефон, чрез смс, по обикновената поща и/или чрез e-mail.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ

8.1. С отказа на Картодържателя от членство или с блокирането на картата, членството се прекратява, а администраторът на лични данни се задължава да унищожи всички лични данни на Картодържателя.

9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

9.2. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

9.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

Настоящите правила влизат в сила от 25.02.2021г. и заменят действащите Общи условия преди тях.

 

 

Homepage

You must be at least 18 years of age to view this content

Yes, I am at least 18 years old